Duurzaamheid

Duurzame gebouwen zijn intelligente gebouwen

De kracht van duurzaam bouwen zit in de breedte. Naast de fysieke voordelen zoals energiezuinigheid, zijn de menselijke waarden in het geding, waarbij de kwaliteit van de architectuur en de connectiviteit van het gebouw met zijn omgeving economische meerwaarde creëren. Deze verschillende waarden en prestaties kunnen naast elkaar worden gewogen en worden uitgedrukt in een rekenmodel, waarbij de return of investment en de beleggingswaarde van een duurzaam gebouw evident blijken te zijn. Als we duurzame gebouwen op die manier economisch rendabel weten te maken, dan wordt een ideologisch onderwerp ook een rationeel onderwerp. Algemeen en specifiek belang gaan samenvallen, rekenaars en wereldverbeteraars komen tot dezelfde conclusies. Duurzame gebouwen zijn intelligente gebouwen. verder >

Innovatie

Kennisuitwisseling noodzakelijk

Werkelijke innovatie begint in de kennisuitwisseling tussen alle partijen, om een integraal ontwerpproces te creëren waarbij alle belangen worden gewogen. Alleen dan kunnen er gebouwen ontstaan die voldoen aan de werkelijke behoeften van de opdrachtgever, gebruiker en hun omgeving. Innovatieve verbeteringen komen voort uit de behoefte om een hogere kwaliteit van architectuur te realiseren. Niet alleen in technische of esthetische zin, maar ook in de waarde van het gebruik. Want kwaliteit zit in de buitenkant van een gebouw, maar meer nog in haar interne functies. In een gezond binnenklimaat, slim ruimtegebruik en nieuwe flexibiliteit. Ons bureau investeert daarom veel in Research & Development: we zijn altijd op zoek naar een extra dimensie in de architectuur, naar intelligente architectuur, waarvan mensen - zowel in letterlijke als in figuurlijke zin - energie krijgen. verder >

Onderwijs

Iedere school is uniek

Voor Architectenbureau Paul de Ruiter is een gebouw niet alleen maar een eindresultaat: veel meer wordt het gebouw beschouwd als bron van mogelijkheden, als een sociale aanleiding. Scholen zijn bij uitstek gebouwen die voor een betekenisvolle, inhoudelijke verrijking van een buurt of stad kunnen zorgen. Scholen zorgen voor verschillende dynamiek: zo komt in een brede school veel programma samen, zoals de basisschool, voor- en naschoolse opvang, een kinderdagverblijf en bijvoorbeeld een buurtontmoetingsruimte, brengen op een middelbare school de leerlingen een belangrijk, vormend deel van hun jeugd naar volwassenwording door, terwijl een universiteitscampus veelal in een grootstedelijke dynamiek met hoge bebouwingsdichtheid en vele voorzieningen voorziet. Succesvol kennis overdragen en kennis delen is steeds meer een interactieve, sociale opgave geworden in plaats van een louter positionele. Onderwijs- (en onderzoeks) gebouwen vragen daarom om een gelijkmatige spreiding van leren, werken en onderzoeken. verder >

Transitie

Transformatie van leegstaande kantoorgebouwen

Nog altijd zeer actueel op het moment: de complexe en veelal starre omgang met de grootschalige leegstand van kantoorgebouwen in Nederland. Ruim 15 procent van alle kantoren in Nederland staat ongebruikt langs de snelweg, op bedrijventerreinen of in en om de steden. Er ligt een belangrijke opgave waar vanuit verschillende oplossingsrichtingen moet worden gedacht. Wij zijn van mening dat het van groot belang is de bestaande (leegstaande) kantoorgebouwen zo intelligent mogelijk te transformeren naar energieneutrale, duurzame werkomgevingen waarin mensen zich goed en energiek voelen. Daar is een maatschappelijk belang mee gediend en het levert een direct rendement op voor gebruikers omdat er letterlijk ruimte wordt gecreëerd voor efficiënt, innovatief werken. verder >

Zorg

Zorg voor ouderen

Nederland vergrijst in hoog tempo. In 2040 is de prognose dat 25,6% van de bevolking 65+er is, wat neerkomt op 4,6 miljoen mensen (bron: CBS). Een dergelijke ingrijpende demografische ontwikkeling vraagt om nieuwe architectonische en stedenbouwkundige woon- en zorgconcepten voor ouderen. Zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve grens van het huidige systeem is in zicht of wellicht al overschreden, terwijl de zorg voor ouderen een steeds zwaardere financiële en sociale last wordt voor de maatschappij. We zullen geen oplossing vinden als we deze blijven zoeken in het efficiënter en goedkoper maken van het bestaande systeem. Daarom willen wij onze visie geven vanuit het perspectief van de architectuur. Want wij geloven dat de oplossing voor een betere ouderenzorg grotendeels in ons vakgebied ligt besloten: in een woonomgeving die werkelijk zorgzaam kan zijn. verder >